V L P
Vientiane Logistics Park

ວັດຖຸປະສົງ:

ລວບລວມເອກະສານ, ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ເນື້ອໃນທາງການເງິນ ກ່ອນການບັນທຶກບັນຊີ ປະຈໍາວັນ, ປະຈໍາເດືອນ ກ່ຽວກັບໜີ້ສິນ, ຊັບສິນ, ລາຍຈ່າຍ, ລູກໜີ້ຄ້າງຊໍາລະ; ຊ່ວຍສະຫຼຸບງົບປະຈໍາເດືອນ ກ່ຽວກັບ ງົບກໍາໄລ-ຂາດທຶນ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານບັນຊີຂອງບໍລິສັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ເງື່ອນໄຂ / Qualification:

 • ສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 25-30 ປີ.
 • ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກ ບໍລິຫານຫ້ອງການ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ.
 • ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ໃນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ-ການບັນຊີ ຫຼື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. (ຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່)
 • ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Office ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກໄດ້.
 • ມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ການຂຽນ ແລະ ການນໍາສະເໜີໄດ້ດີ.
 • ມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ດີ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).
 • ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ແລະ ຕໍ່ລອງ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ (ຖ້າຈໍາເປັນ).
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບປະສິດຕິຜົນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ / Key Resposibilities:

 • ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານຫ້ອງການ
 • ຊ່ວຍວຽກປະສານງານຂໍອະນຸມັດເງິນທົດແທນ ແລະ ເງິນໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ຫ້ອງການພາກສະໜາມ
 • ຊ່ວຍວຽກຄະນະກໍາມະການ

ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ

ເອກະສານປະກອບສະໝັກ

 1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້: 01 ຊຸດ (ຕ້ອງມີກາຈໍ້ານາຍບ້ານ)
 2. ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ: 01 ຊຸດ (ສໍາເນົາ)
 3. ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ (ຖ້າມີ): 01 ໃບ (ສຳເນົາ)
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່: 01 ໃບ ຂອງແທ້ (ບໍ່ກາຍ 03 ເດືອນ) ເອົາຫຼັງຈາກຜ່ານສໍາພາດ.
 5.  ໃບຄໍ້າປະກັນເຂົ້າເຮັດວຽກ: 01 ໃບ ຂອງແທ້ (ບໍ່ກາຍ 03 ເດືອນ) ເອົາຫຼັງຈາກຜ່ານສໍາພາດ.
 6. ໃບແຈ້ງໂທດ: 01 ໃບ ຂອງແທ້ (ບໍ່ກາຍ 03 ເດືອນ) ເອົາຫຼັງຈາກຜ່ານສໍາພາດ.
 7. ໃບກວດສຸຂະພາບ: 01 ໃບ ຂອງແທ້ (ບໍ່ກາຍ 03 ເດືອນ) ເອົາຫຼັງຈາກຜ່ານສໍາພາດ.
 8. ບັດປະຈຳຕົວ: 01 ໃບ (ສຳເນົາ)
 9. ສຳມະໂນຄົວ: 01 ຊຸດ (ສຳເນົາ)
 10. ເອກະສານ ອື່ນໆ ທີ່ປະກອບໃນການສະໝັກວຽກ

ໝາຍເຫດ:

 • ຂໍໃຫ້ທ່ານປະກອບເອກະສານຂອງທ່ານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ດ້ວຍ
 • ທ່ານທີ່ສົນໃຈໃຫ້ສົ່ງໃບຄຳຮ້ອງຂໍສະໝັກວຽກ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ( CV ) ພ້ອມກັບເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ
 • ສົ່ງໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ:

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ:

 • ທີ່ຢູ່: ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ໂທ: +856 21 360 999, + 856 20 5540 8484 (Tel & WhatsApp)
 • ອີເມວ: recruitment@vientianelogisticspark.com
 • ເວັບໄຊ: https://vientianelogisticspark.com
 • Facebook: Vientiane Logistics Park
 • Opening Hours:  Monday-Friday 08:00 AM – 17:00 PM

May 16, 2024

Lao dry port operator, Yunnan authorities hold talks to facilitate logistics

Operators of the Thanaleng Dry Port and Vientiane Logistics

March 29, 2024

Thanaleng Dry Port celebrates achievement on IFC financing

The developer and operator of the Thanaleng Dry Port,