V L P

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບັນຊີ 01 ຕຳແໜ່ງ

 • August 25, 2023
 • Views
 • Comments Off on ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບັນຊີ 01 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບັນຊີ 01 ຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ຊ່ວຍ ບັນຊີຊັບສິນ 01 ຕຳແໜ່ງ

 • August 25, 2023
 • Views
 • Comments Off on ຜູ້ຊ່ວຍ ບັນຊີຊັບສິນ 01 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍ ບັນຊີຊັບສິນ 01 ຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ (01 ຕຳແໜ່ງ)

 • August 25, 2023
 • Views
 • Comments Off on ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ (01 ຕຳແໜ່ງ)

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຈິດຊະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ (01 ຕຳແໜ່ງ)

ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ (01 ຕຳແໜ່ງ)

 • August 25, 2023
 • Views
 • Comments Off on ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ (01 ຕຳແໜ່ງ)

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຈິດຊະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ (01 ຕຳແໜ່ງ)

ພະນັກງານວິຊາການໂຍທາ ແລະ ໂຄງສ້າງ (01 ຕຳແໜ່ງ)

 • August 25, 2023
 • Views
 • Comments Off on ພະນັກງານວິຊາການໂຍທາ ແລະ ໂຄງສ້າງ (01 ຕຳແໜ່ງ)

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຈິດຊະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການໂຍທາ ແລະ ໂຄງສ້າງ (01 ຕຳແໜ່ງ)