V L P

ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານຫ້ອງການ ປະຈໍາຫ້ອງການພາກສະໜາມ 1 ຕໍາແໜ່ງ

  • June 11, 2024
  • Views
  • Comments Off on ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານຫ້ອງການ ປະຈໍາຫ້ອງການພາກສະໜາມ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ວັດຖຸປະສົງ: ລວບລວມເອກະສານ, ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ເນື້ອໃນທາງການເງິນ ກ່ອນການບັນທຶກບັນຊີ ປະຈໍາວັນ, ປະຈໍາເດືອນ ກ່ຽວກັບໜີ້ສິນ, ຊັບສິນ, ລາຍຈ່າຍ, ລູກໜີ້ຄ້າງຊໍາລະ; ຊ່ວຍສະຫຼຸບງົບປະຈໍາເດືອນ ກ່ຽວກັບ ງົບກໍາໄລ-ຂາດທຶນ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານບັນຊີຂອງບໍລິສັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເງື່ອນໄຂ / Qualification: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 25-30 ປີ. ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກ ບໍລິຫານຫ້ອງການ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ. ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ໃນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ-ການບັນຊີ ຫຼື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. (ຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່) ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Office ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກໄດ້.

ວິຊາການ ຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ 1 ຕໍາແໜ່ງ

  • April 22, 2024
  • Views
  • Comments Off on ວິຊາການ ຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ວັດຖຸປະສົງ: ວິສະວະກອນອອກແບບ ມີໜ້າທີ່ກວດສອບການອອກແບບທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ແບບເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ແທ້, ປອດໄພ ແລະ ປະຫຍັດ. ຄວບຄຸມການອອກແບບໂຄງການຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງຈຳນວນຫຼາຍ, ລວມທັງວິຊາການສຳຫຼວດ ແລະ ວິສະວະກອນ. ເງື່ອນໄຂ / Qualification: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 25-30 ປີ ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກ ຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ-ການບັນຊີ ຫຼື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມບັນຊີ APIS, Microsoft Office, Outlook, ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ດີ ມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ການຂຽນ ແລະ ການນໍາສະເໜີໄດ້ດີ ມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ການອ່ານ

ສະຖາປານິກ 1 ຕໍາແໜ່ງ

  • April 22, 2024
  • Views
  • Comments Off on ສະຖາປານິກ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ວັດຖຸປະສົງ: ວິສະວະກອນອອກແບບ ມີໜ້າທີ່ກວດສອບການອອກແບບທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ແບບເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ແທ້, ປອດໄພ ແລະ ປະຫຍັດ. ຄວບຄຸມການອອກແບບໂຄງການຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງຈຳນວນຫຼາຍ, ລວມທັງວິຊາການສຳຫຼວດ ແລະ ວິສະວະກອນ. ເງື່ອນໄຂ / Qualification: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 25-30 ປີ. ມີປະສົບການດ້ານອອກແບບ ແລະ ແຕ້ມແບບ 3-5 ປີ ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານການອອກແບບ ແລະ ວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ແນວຄິດສ້າງສັນໃນການອອກແບບ ຮູ້ນຳໃຊ້ໂປຣແກມ AutoCAD, Sketchup, 3D Max, V-ray ໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ ຊັດເຈນ-ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ