V L P

ວິຊາການ ຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ 1 ຕໍາແໜ່ງ

  • April 22, 2024
  • Views
  • Comments Off on ວິຊາການ ຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ວັດຖຸປະສົງ: ວິສະວະກອນອອກແບບ ມີໜ້າທີ່ກວດສອບການອອກແບບທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ແບບເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ແທ້, ປອດໄພ ແລະ ປະຫຍັດ. ຄວບຄຸມການອອກແບບໂຄງການຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງຈຳນວນຫຼາຍ, ລວມທັງວິຊາການສຳຫຼວດ ແລະ ວິສະວະກອນ. ເງື່ອນໄຂ / Qualification: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 25-30 ປີ ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກ ຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ-ການບັນຊີ ຫຼື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມບັນຊີ APIS, Microsoft Office, Outlook, ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ດີ ມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ການຂຽນ ແລະ ການນໍາສະເໜີໄດ້ດີ ມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ການອ່ານ