ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດໜື່ງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ, ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2013 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນໃຫ້ບໍລິສັດ ໃນເຄືອ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ
ມະຫາຊົນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍການບໍລິຫານຈັດການທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
ໂດຍຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານ ທື່ຈະຫັນປຸ່ຽນປະເທດລາວຈາກປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດທະເລ ໃຫ້ເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນນັ້ນ ໃນລະຍະຜ່ານມາທາງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງການພັດທະນາ 3 ອົງປະກອບຫຼັກຂອງການຂົນສົ່ງຄື:

  1. ຂອດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຂົນສົື່ງ (Node): ໝາຍເຖິງ ສະໜາມບິນ, ທ່າບົກ/ສະຖານີລົດໄຟ, ທ່າເຮືອ (Port)
  2. ຮູບແບບການຂົນສົ່ງ (Mode): ທາງບົກ/ລົດໄຟ, ທາງນໍ້າ/ທະເລ, ທາງອາກາດ
  3. ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ (Link): ແມ່ນເສັ້ນທາງລະຫວ່າງຂອດເຊື່ອມຕໍ່

ທີ່ຈະເປັນຍຸດທະສາດ ໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຽາຍນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຽດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່:

  1. ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງ ໃຫ້ສາມາດຢູ່ໃນເກນທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້
  2. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂົນສົ່ງ ເພື່ອປັບປຸງດັດສະນີໂລຊິດສະຕິກຂອງລາວໃຫ້ດີຂື້ນທີລະກ້າວ
  3. ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ ທີ່ເປັນລະບົບ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ, ໂປ່ງໃສໃນການເກັບກໍາສະຖິຕິ ກໍຄືການຈັດເກັບລາຍຮັບ ທີ່ຄົບຖ້ວນໃຫ້ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນອກຈາກເຮັດໜ້າທີ່ຂົນສົ່ງໂລຈິດສຕິກທັງໝົດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃນເຄືອ ກໍຄືການບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປແລ້ວ ທາງບໍລິສັດພວມຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໃນຫລາຍໆດ້ານການຂົນສົ່ງໂລຈິດສຕິກ ໃຫ້ຄວບຄຸມເຖິງການຈັດຕັ້ງສະຖານນີ ເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ທ່າເຮືອ, ທ່າບົກ ແລະ ສະຖານນີລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.
ໃນສ່ວນຂອງທ່າເຮືອ ທາງບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງການເງິນ ເຊິງຕາງໜ້າໂດຍ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວບໍລິການ ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ເຂົັ້າໄປບໍລິຫານຈັດການທ່າເຮືອວຸ້ງອ່າງ ປະເທດຫວຽດນາມ ເພື່ອກໍ່ສ້າງໃຫ້ເປັນຂອດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຂົນສົ່ງ ກໍຄືທ່າເຮືອລະດັບສາກົນຂອງລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະລາດ ໃນການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ຫຼິກລ່ຽງການຜູກຂາດເຂົັ້າອອກທ່າເຮືອຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ກໍຄືການບໍລິການທີ່ມີລາຄາແພງ.
ເພື່ອດືງດູດສິນຄ້າ ເຂົັ້າໄປຜ່ານທ່າເຮືອຂອງຕົນ ທາງບໍລິສັດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ເຊື່ອມໂຍງ ຂອດເຊື່ອມຕໍ່ ຂົນສົ່ງຫຼັກ ຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ທ່າບົກ ທ່ານາແລ້ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ນອນຢູຸ່ໃນໂຄງການພັດທະນາເຂດໂລຈິດສຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິງແມ່ນໜື່ງໃນໂຄງການຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາໂລຈິດສຕິກ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແຕ່ປີ 2016 ເຖິງ ປ 2020, ໃຫ້ກາຍເປັນ ສູນກາງການຂົນສົ່ງ ລະດັບຊາດ ກໍຄືລະດັບພາກພື້ນຢ່າງແທ້ຈິງ