V L P

Vision (ວິໄສທັດ)

ເປັນຈຸດເຊ່ຶອມໂຍງເຊຶ່ອມຈອດ ພາກພ້ືນອາຊຽນ ສູ່ບັນດາສູນກາງ ເສດຖະກິດຂອງໂລກ

ASEAN regional connector linking to global economic powerhouses

Mission (ພາລະກິດ)

ພັດທະນາເຂດໂລຊິດສະຕິກ ສີຂຽວ, ທັນສະໄຫມ ແລະ ອັດສະລິຍະ ທີ່ສັງລວມ ພະລັງຈຸດແຂງດ້ານໂລຈິສຕິກ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຕິດແປະກັບຖານການຜະລິດ ລະດັບໂລກ ແລະ ສະຖານະສິດທິພິເສດຂອງ ສປປ ລາວ.

ຍົກລະດັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ການຂົນສົ່ງຂ້າມແດນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ, ການຫັນສູ່ມາດຕະຖານ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະ ດວກດ້ານການຜ່ານແດນພາສີ.

ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ລົງທຶນ ດ້ວຍການຖ່າຍທອດ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຈາກປະເທດທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຜ່ານ ການເປັນຮຸ້ນສ່ວນ ແລະ ພັນທະມິດກັບຜູ້ປະກອບການລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບ ໂລກ.