ການບໍລິການຂອງ VLP ປະຈຸບັນ ສ່ວນພາກສ່ວນຂອງ TDP ແມ່ນ Link ໄປຫາ TDP Office, Shophouse, Canteen, Hotel and Warehouse.