V L P
ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບັນຊີ 01 ຕຳແໜ່ງ

August 24, 2023

China-South Asia Expo & China Kunming Import & Export Fair

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊີດສະຕິກ ພາກ ແລະ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ ພາກພື້ນອາຊຽນ

August 24, 2023

ພິທີເຊັນຕໍ່ອາຢູ່ສັນຍາສຶກສາການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງໂຄງການສູນກວດກາກັກກັນພືດ ແລະ ສັດ

ພິທີເຊັນຕໍ່ອາຢູ່ສັນຍາສຶກສາການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງໂຄງການສູນກວດກາກັກກັນພືດ ແລະ ສັດ ລະດັບຊາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ. ລະຫວ່າງ Zhongyi