ໂຄງການ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເປັນເຂດໂລຈິສຕິກ ຄົບວົງຈອນ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ລວມເອົາ 5 ເຂດສໍາຄັນໄວ້ໃນຈຸດດຽວກັນຄື:


Thanaleng Dry Port and Vientiane Logistics Park Project is the only integrated logistics park project in Vientiane Capital, combining 5 key components at a single location to maximize the benefits of regional economic integration and logistics connectivity namely: